top of page

Regulamin Sklepu Internetowego

Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.up-ominek.com/ prowadzony jest przez Ewę Jabczyk wykonującą  działalność gospodarczą pod firmą UP-ominek Ewa Jabczyk pod adresem ul. Przybyszewskiego 211AA lok. 8, 93-120 Łódź,  NIP: 6612331292, REGON: 524066737, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Dane kontaktowe Sprzedawcy: 

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem  Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych  umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1. Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.up-ominek.com/.

 2. Sprzedawca – Ewa Jabczyk wykonująca działalność gospodarczą pod firmą UP-ominek Ewa Jabczyk pod adresem ul.  Przybyszewskiego 211AA lok. 8, 93-120 Łódź, NIP: 661 233 12 92, REGON: 524066737. 

 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo  przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą. 

 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością  gospodarczą lub zawodową. 

 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu  internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu. 

 7. Prezent (Produkt) – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego, składający się z kilku rzeczy,  przygotowywany za zamówienie Klienta. 

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży  Prezentu ze Sprzedawcą. 

 9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia w celu  dokonania zakupu Prezentu. 

 10. Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat  Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień. 

 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.

 12. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o promocjach Sprzedawcy. 

 13. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami  współżycia społecznego. 

 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu  realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę  określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego. 

 6. Informacje dotyczące Prezentu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy  w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

 7. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto. 

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania  nowego asortymentu jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających  już promocjach. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Sprzedawca na stronie wskazuje,  obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji.  Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny. 

 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient zobowiązany jest do  korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez  nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń. 

 10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i  ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie  korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Sklepu internetowego. 

§3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:

  1. udostępnienie treści o ofercie na stronie Sklepu internetowego, 

  2. umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży, 

  3. umożliwienie dokonania rejestracji w celu utworzenia Konta klienta i utrzymanie Konta klienta Sklep internetowego,

  4. przesyłanie Klientom informacji o promocjach w formie „Newslettera”. 

 2. Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie. 

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana  jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega  rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. 

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana  jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym.

 5. Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. Posiadanie Konta klienta nie jest wymagane do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

 6. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania  się Klienta do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego oraz ulega  zakończeniu z chwilą wypowiedzenia przez Klienta umowy zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem lub po wypisaniu  się z listy subskrypcyjnej za pomocą hiperłącza (linku) zawartego w wiadomościach Newsletter. 

 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet, 

  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, 

  3. dostęp do poczty elektronicznej. 

 8. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług  internetowych. 

§4. Umowa sprzedaży 

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w  Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. 

 2. W celu złożenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Klient dokonuje wyboru  Prezentu zgodnie z wariantami dostępnymi w Sklepie internetowym. Po dokonaniu wyboru Prezentu (dodanie Prezentu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia oraz wypełnia  dedykowaną ankietę na podstawie której Sprzedawca przygotuje zawartość Prezentu, a następnie potwierdza złożenie  zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”. 

 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia  adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji możliwości  realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta  wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. 

 4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności całkowitą cenę do  zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy). 

 5. Sprzedawca informuje, a Klient akceptuje fakt, iż zawartość Prezentu ze względu na jego charakter zostanie ujawniona  Klientowi lub wskazanemu przez niego odbiorcy po dostawie zamówienia. 

§5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 pkt 3 niniejszego Regulaminu).

 2. Na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Prezentu przez  Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi od siedmiu do czternastu dni roboczych.

 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 14:00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone następnego  dnia roboczego. 

 4. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez  Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są na stronie Sklepu internetowego oraz  wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia. 

 5. Zamówienia wydawane są do dostawy wyłącznie w dni robocze. 

 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia  ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz  zawiadomić Sprzedawcę. 

 7. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta,  Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty  zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta). 

 8. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu, roszczenia przysługujące z tego  tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę.  Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji. 

§6. Metody płatności

 1.  Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności za zamówiona założone w Sklepie internetowym:

  1. w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro  S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin);

  2. za pobraniem.

 2. Klient wybierając przedpłatę zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie pięciu dni od momentu zawarcia umowy.  W przypadku braku płatności w określonym terminie zamówienie może zostać anulowane, a Sprzedawca uprawniony jest  do odstąpienia od umowy.

 3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od operatora płatności elektronicznych informacji o  poprawnej autoryzacji transakcji. W przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia  po jego potwierdzeniu.

 4. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z zamówieniem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta  w trakcie składania zamówienia. Klient składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego wyraża zgodę na  otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy.

 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca  dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§7. Odpowiedzialność za zgodność rzeczy sprzedanej z umową

 1. Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem  Klienta będącego konsumentem za zgodność produktu z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte  w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością  gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust.  2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został  wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a  ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

 3. Dostarczenie produktu w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt  Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia  i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę,  jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o  ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem  braku zgodności produktu z umową.

 5. Zgłoszenie o niezgodności produktu z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres zamowienia@up-ominek.com lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do  Regulaminu.

 6. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać  wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli  doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby  nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla  Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową.

 7. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,  gdy:

  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową;

  2. Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową;

  3. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności  z umową;

  4. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez  uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową  w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny.

 9. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później  niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

 10. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca  konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.  Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że  konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, produkt należy dostarczyć na adres: UP-ominek, ul. Przybyszewskiego  211AA lok. 8, 93-120 Łódź.

 12. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie  zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

 13. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany produktu na nowy.

§8. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

 2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia produktu w posiadanie  przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są  dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii  lub części.

 4. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego  Regulaminu, przesyłając je na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres zamowienia@up-ominek.com.

 5. Do zachowania terminu określonego w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego  upływem.

 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient  wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych  płatności do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności  od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę,  Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie,  jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca  zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

 12. Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: UP-ominek, ul. Przybyszewskiego 211AA lok. 8, 93-120 Łódź.

 13. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia produktu na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek  wysłanych za pobraniem.

 14. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem  korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30  maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar  nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych  potrzeb.

§9. Odstąpienie od umowy oraz postępowanie reklamacyjne w zakresie usług elektronicznych

 1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. usługa Konto  klienta, usługa Newsletter) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za  wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na  adres poczty elektronicznej zamowienia@up-ominek.com

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze  ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta  postanowień niniejszego Regulaminu. 

 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu  internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres zamowienia@up-ominek.com.

 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania  lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego  dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.  

 5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

§10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu  cywilnego.

 2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca  umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej  osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności  gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile produkt nie został wydany  Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie  od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez  Klienta sposobu płatności.

 5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży produktu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem  wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu Klientowi, osobie trzeciej  wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z produktem oraz  niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu.

 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych  przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi  odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

§11. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez  podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub  uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny  z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami  współżycia społecznego lub zwyczajami.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu  internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw  Klienta.

§12. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie  pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną  własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością  cywilną oraz karną.

 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w  zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku,  gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.

 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych  czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w  szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji. 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:

  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego  części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,

  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na  stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana  postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej  wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę,  jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy  w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku, gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a  przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem  sklepu internetowego.

 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów  sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki  działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do  Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie  sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z  2016 r., poz. 1823).

 4. Niezależnie od pkt 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie  niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem  www.uokik.gov.pl.

 5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą  za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:

  1. sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest  konsumentem, 

  2. sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.

 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2023 r.

bottom of page